İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Oda Sicil Servisi
Gaye ÖZTÜRK
Oda Sicil Memuru
+90(324 ) 515 1055 (Dahili 111)

a)   Gelen- Giden evrakın kaydını yapmak,

b)   Muamelatı biten evrakın dosyalanması, arşive kaldırılması ve muhafazasını yapmak,

c)   Oda organlarının (Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu) toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak,  davetiyeleri  çıkarmak, gündemi, toplantı tutanaklarını yazmak ve muhafaza etmek,

d)   Toplantıya iştirak eden ve etmeyenler hakkında cetveller tutarak muhasebeye intikal ettirmek,

e)   Fire ve zayiat defterini tutmak, bununla ilgili yazışmaları yapmak

f)   Bölgenin örf ve adetlerini, teamüllerini tespit etmek ve bununla ilgili defteri  muntazam tutmak,

g)   Bilirkişi ve eksper listesini muhafaza etmek, odadan istenilen bilirkişi ve temsilcileri meclis kararına uygun olarak ilgili yerlere    bildirmek,

h)   İç ticaretin tanzimi ile ilgili konuları takip etmek

i)   Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olmak,

j)   Oda ile ilgili muhaberatı sağlamak ve kontrol etmek,

k)   Sınai ve ticari kuruluşlarla ilgili her türlü kanun, kararname ve sirküleri takip ederek gerektiğinde kendilerine duyurmak,

l)   Kapasite ve Eksper raporlarını tanzim etmek,

m)  İş makinelerinin tescilleri ile ilgili işleri yürütmek,

n)  Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Oda Sicil Müdürlüğümüz tarafından verilen veya onaylanan belgeler şunlardır:

Oda Sicil Kayıt Sureti

Üyelerin oda sicil dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan belgedir. Sicil Kayıt Suretinde üyenin ünvanı, adresi, sermayesi, odaya kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve faaliyet kodu, iştigal konusu ve işletmenin ortakları ve temsilcileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Kayıt sureti Odamızda Arapça olarak da düzenlenebilmektedir.

Faaliyet Belgesi

Üyelerin oda sicil dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan ve faal üye olduklarını gösteren belgedir. Faaliyet Belgesinde üyenin ünvanı, adresi, sermayesi, odaya kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve faaliyet kodu, iştigal konusu ve işletmenin temsilcileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Üye Oda Sicil Levhası

Üyelerin talep etmesi halinde düzenlenir. Bu levhada üyenin ünvanı, Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve Odamıza kayıtlı olduğunu belirtir ibareler yer almaktadır.

Üye Kimlik Kartı

Talebi halinde üyeye fotoğraflı bir kimlik verilir. Geçerlilik süresi kimlik üzerinde belirtilir. Ayrıca kimlik üzerinde üyenin nüfus bilgileri ile işletmesine ait bilgiler de yer almaktadır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sureti

Talep üzerine ilgili firmanın Oda Sicil Dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kopyasının onaylı olarak düzenlenmesidir.

İhale Durum Belgesi (g bendi)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlilik Kurallarına Dair 10.Maddesinin (g) bendinde istinaden verilen belge olup, belgede, ihale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğuna dair bilgi yer almaktadır.

İlgili Kanun maddesi gereği olarak ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için gerekli olan (a) ve (b) bentlerine ilişkin belge ise Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

Vize Belgesi

Üyelerimizin yurtdışı seyahatleri için vize almasında kolaylık gösterilmesine dair belgedir.

Fatura, Belge, Davet Mektubu ve Sözleşme vb. Evraklar Üzerine Yapılan Şerh Onayı

Üye firmalarımızın iş süreçlerinde kullandıkları çeşitli belgeler üzerine Oda üyelik durumunu gösterir onaylı bir ibarenin Türkçe ve/veya İngilizce olarak eklenmesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Belge İşlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmek üzere üyelerimizce talep edilen ve ilgili kişinin ortaklık başlangıç-bitiş durumunu gösteren belgedir.

Belge, Odamıza üye olmuş şahıs işletmesi sahipleri, limited şirket ortakları ve anonim şirket kurucu ortakları veya yönetim kurulu üyeleri için düzenlenebilir.

Talep halinde üyelik durumunun incelenmesi neticesinde edinilen bilgiler SGK formu üzerine doldurularak da onaylanır.

Çıraklık Sözleşmesi, Kalfalık ve Ustalık Belgesine İlişkin İşlemler

Kalfalık ya da Ustalık Belgesi almak için, Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen Geçmiş Hizmet Belgelendirme Formu üzerinde ilgili firmanın iştigal konusu ve üyelik durumunu gösterir ibarenin onaylanmasıdır.

Eş Durum/Tayin Belgesine İlişkin İşlemler

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan formda belirtilen firmanın Odamız faal üyesi olduğunun onaylandığı belgedir.

Oda Birimleri
Kurumsal

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi