İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Genel Sekreter
Mitat CEYHAN
Genel Sekreter
+90(324 ) 515 1055 (Dahili 114)
Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde personel kadrolarının belirlenmesi, alımı ve özlük işleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve Yönetim kuruluna sunmak, bunlara ilişkin dosya bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve takip işlerini yapmak.

• 
Oda personellerinin idari amirleri olarak, oda personel ve birimlerinin işlemlerinin kontrol edilmesi
• Oda Yönetim veya Meclis Kurulu tarafından verilen kararlar doğrultusunda oda temsil faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yönetim Kurulu Toplantılarında kalite ile ilgili kararlar alınacağı durumlarda, gerektiğinde Yönetim Temsilcisinin toplantılara iştirakini sağlamak,
• Yönetim Temsilcisinden gelen talepleri Yönetim Kuruluna sunmak,
• Odanın idari ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek,
• Oda bütçesini hazırlatmak ve yönetim kuruluna sunmak,
• Oda personeline gerekli talimatları vererek çalışmalarını denetlemek,
• Personelin özlük işlerine ilişkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,
• Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak,
• Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek,
• Oda meclisi ve yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak,
• Sanayi ve dış ticaret sorumlusunun hazırladığı akreditasyon öz değerlendirme formunun incelenmesi ve onaylanması,
• Basın yayın sorumlusu tarafından hazırlanan, iki haftada bir yayınlanacak olan bülten taslağının incelenerek onaylanması
• Yönetim temsilcisi tarafından hazırlanan kalite kayıtlarının Yönetim Kurulu onayına sunulması
• Birimlerden gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaçlar doğrultusunda satın alımların yapılması, belli bir meblağı aşan satın alımlarda ise konunun Yönetim Kuruluna çıkartılarak karar haline getirilmesinin sağlanması ve satın alımların gerçekleştirilmesi ( gayrimenkul alımları hariç- gayrimenkul alımları Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda meclisinin tasdiki ile gerçekleştirilir.)
• Oda demirbaşlarının kayıtlarını tutmak, süresini dolduran demirbaşların yönetmeliğe göre silinmesini sağlamak, Satın alımlarda alım yapılacak tedarikçilerin belirlenmesi ve onaylı tedarikçiler listesinin oluşturulmasını sağlamak, Dönem başında harcırah çizelgesi hazırlayarak, Oda Meclisinin, Yönetim Kurulu Başkanının veya Genel Sekreterin şehir dışında görevlendirdiği kişilerin harcırahlarını düzenlemek, gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödenmesini sağlamak
• Oda personelinin tayini, terfii, cezalandırılması, görevine son verilmesi gibi işlemleri
• Üyelerin derecelerinde meydana gelen değişikleri üyelere tebliğ etmek, sene başında tahsilini sağlamak ve kayıtlarını tutmak
• Oda personelinin yıllık izinlerinin, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının kayıtlarını tutmak
• Satın alınan bilgisayar, yazıcı gibi elektronik cihazların şartnamelerde belirtilen kriterlere uygunluğunu kontrol etmektir. ERDEMLİ Ticaret ve Sanayi Odası prosedürlerini onaylamak,
• Uygun olmayan işlemle ilgili kararları vermek, yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetleri izlemek
• Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime bilgi vermek,
• Kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dokümante edilmesini sağlamak
*Politika Temsil Heyeti
Oda Birimleri
Kurumsal

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi